Funding

Poliitikakujundajad ja uurijad

Poliitikakujundajad määravad organisatsiooni, riigi või EL-i poliitikaraamistiku.

Siia kogutud informatsioon võib aidata neil hinnata ja otsustada:


Kuidas kasutada modelleerimist, et saada kallitest veekvaliteedi mõõtmistest otsuste tegemiseks kõige rohkem kasu?

Millest alustada, et rakendada uusi regulatsioone reoveepuhastite operaatoritele võtmaks kasutusele kaasaegseid puhastustehnoloogiaid?

Vee-ettevõtted

Puhas joogivesi kõigile

Strateegiline lähenemine jätkusuutlikule joogiveevarustusele Ahvenamaal

Ahvenamaa vee-ettevõte Åland Vatten on seadnud 2016. aasta sügisel uue fookuse ettevõtte strateegilisele ja kestlikule arengule. Uus kava põhineb kahel jätkuval arengul Ahvenamaal – Ahvenamaa kestlikul toidustrateegial ja Ahvenamaa Arengu ja Jätkusuutlikkuse Kaval, kus eesmärk nr. 3 on “ – kogu vesi hea kvaliteediga“? (www.barkraft.ax).

Ettevõtte arengukava koostamisel parima praktilise kogemuse leidmiseks on kaasa aidanud ka Kesk-Läänemere projekt Waterchain: Åland Vatten kasutas stateegilist lähenemist leidmaks sobivaid meetmeid toitainete ja ohtlike ainete vähendamiseks.

Kestlikule joogiveega varustamisele on loodud tugev alus ja ettevõtte on tulemusega väga rahul.

Ettevõte on dokumenteerinud kogu protsessi aitamaks ja innustamaks teisigi ettevõtteid, kes soovivad luua sarnast jätkusuutlikku kava. Selge visioon ja määratletud sihid on eelduseks alustamaks analüüsimist, planeerimist, arengut ja koostööd jätkusuutliku arengu suunas. Siin on ära toodud Åland Vatteni visioon, alusväärtused ja strateegilise arengu eesmärgid.

Vaata filmilõiku meie tootmisprotsessist


Kestlik joogivee varustus Ahvenamaal

Ürituste korraldajad

Kuidas arvestada vee- ja keskkonnakaitse aspektidega?

Rock the Baltic Sea kampaania oli osa WaterChain projektist. Kampaania oli ellu kutsutud selleks, et tõsta teadlikkust veekaitse ja Läänemerd puudutavate väljakutsete osas. Soomes, Pori linnas toimuv Porispere festival ühines kampaaniaga, et uuendada koostöös Satakunta Rakenduskõrgkooliga oma keskkonnaplaani. Keskkonnakaitse alaste tegevuste läbiviimist jälgiti 2017. aastal nii enne ja pärast festivali kui ka festivali ajal. Järgnevalt on äratoodud uuendatud keskkonnaplaanist parimad praktikad, mida enamus festivale võib kasutusele võtta

Talunikud

Kuidas ma saan vähendada oma põldudelt loodusesse jõudvat toitainete koormust?

Põldudelt tulenev pinnavesi ning drenaaž juhib hõljuvained ja toitained (lämmastiku ja fosfori ühendid) ümbritsevatesse veekogudesse. Koormuse tase sõltub mitmest faktorist nagu väetise kasutamine, põllumaa mulla tüüp ja toitainete rikkus, järsakus, taimestik ja kliima.

Heade põllumajandustavade ning koormuse vähendamise meetodite rakendamine aitab leevendada veekogudesse jõudvat koormust. Seevastu sobivaima veekaitse meetme valik võib olla keeruline. Otsuste toetamise tööriist aitab Sul valida sobivaim meetod oma põllu- või loomakasvatusmaale.

Kuidas kasutada otsuste toetamise tööriista?

Tööriist sisaldab erinevaid koormuse vähendamise meetodeid ning küsimustikku, mis aitab Sul valida endale sobivaim meetod. Kui Sa soovid vähendada valikuid, siis kasuta tabeli päises olevat filtrit. Lisainformatsiooni erinevate meetodite kohta leiad infolehtedelt, mille lingid on kõige parempoolsemas veerus. Märkus: Otsuste toetamise tööriist on instruktiivne. Enne meetmete rakendamist on soovitatav konsulteerida eksperdiga.