Funding

Lettisk sommarskola

En långsiktig förbättring av miljöns status är beroende av många faktorer som en djup förståelse av interaktionerna mellan olika delar av ekosystemen, intressenternas bekräftelse av beskrivna problem och en acceptans av de föreslagna lösningarna, såväl som kommande generation av experter som kan använda den senaste teknologin för att nå en djupare förståelse av studerade problem. En tiodagars internationell sommarskola för studenter organiserades vid Ungurssjön i Lettland av Institute for Environmental Solutions (IES) i augusti 2017.

Ansats – helheten är större än summan av delarna.

Genom att deltaga i flera pågående initiativ (forsknings- och innovationsprojekt, utveckling av förvaltningsplaner för sjöar, kommunikation med närboende, övningar med studenterna), under ett gemensamt tema för sommarskolan, fick studenterna både teoretiska och praktiska kunskaper från ett antal relaterade områden. Vidare fick studenterna erfarenhet av kommunikation med olika typer av intressenter. Genom att poola resurserna kunde arrangörerna organisera en bättre sammankomst och erfarenheterna blev mer värdefulla för de övriga intressenterna, lokalbefolkningen, kommunen och entreprenörerna.

Målgrupper för deltagarna i sommarskolan var internationella masterstudenter och doktorander
, men också allmänhet som ville lära sig mer om grunderna om ekosystem i sjöar när det gäller funktion och management. IES annonserade om sommarskolan på sin hemsida som en öppen inbjudan och sållade fram de bästa 12-16 kandidaterna, men skickade också ut inbjudan via institutpersonalens nätverk. Slutligen valdes 14 studenter ut från sju länder (Estland, Ukraina, Frankrike, Turkiet, Indien, Brasilien och Lettland) för att delta i sommarskolan.

Mål – ge teoretisk och praktisk erfarenhet för studenter när det gäller att ta fram en evidensbaserad och lokalt accepterad förvaltningsplan med helhetssyn för en sjö.

Sommarskolan hade fyra huvudsakliga mål.

  1. Samla nödvändiga vetenskapliga data för att utveckla en evidensbaserad, uthållig förvaltningsplan för Ungurssjön för vilken Pargauja kommun har ansvaret.
  2. Visa styrkan med att använda arbetsgrupper med medlemar från olika discipliner; fiske, skogsbruk, jordbruk och teknologexperter, vilka tillsammans kan utveckla breda lösningar på miljöproblem.
  3. Engagera entreprenörer, kommunala beslutsfattare och lokalsamhället i arbetet med att utveckla en förvaltningsplan som sedan kan antas av kommunen.
  4. Ge studenter meningsfulla teoretisk och praktisk erfarenhet hur man utvecklar uthålliga lösningar för miljön.

Tillvägagångssätt – bryta ned barriärer mellan teori och praktik tvärs olika discipliner och intressentgrupper.

Studenterna hade tillgång till tio internationella experter (från Estland, Finland och Lettland) som delade mig sig av sin kunskap inom olika ämnen, vilken spann mellan bottenlevande djur till satelliter och experterna var efteråt engagerade i praktisk handledning. Vidare gjordes teoretiska och praktiska aktiviteter kring provtagning (då traditionella såväl som drönarbaserade metoder användes) och laborativa aktiviter kompletterades med en tävling för entreprenörer, studiebesök till betydelsefulla platser (t.ex. en torvmosse), möten med lokalbefolkningen och presentera resultaten för kommunens representanter.

*Sommarskolan stöddes av European Regional Development Fund, Interreg Central Baltic Programme, the Ministry of Environmental Protection and Regional Development of the Republic of Latvia, Cēsis kommun, Lettlands universitet, Rigas Tekniska Universitet, a/s “RIX Technologies” och Institute for Environmental Solutions (IES).