Funding

Beslutsfattare och forskare

Informationen som samlats här kan vara ett stöd i utvärdering och beslutsfattande:


Hur kan modellering och simulering, baserat på de dyra analyserna av vattenkvalitet, användas för att få bästa möjliga underlag för beslutsfattande?

Var skall man börja när man vill införa nya krav på reningsverk om att installera nya reningstekniker?


Vattenverk

Rent dricksvatten till alla

Strategi för en hållbar dricksvattenförsörjning på Åland

Ålands Vatten har förnyat fokus på sitt strategiska och uthålliga utecklingsarbete sedan hösten 2016. Arbetet har varit länkat till två pågående processer på Åland – arbetet med en uthållig matstrategi för Åland och Ålands utvecklings- och uthållighetsagenda, i vilken det tredje målet är “Allt vatten är av hög kvalitet” (www.barkraft.ax).

Processen har också utvecklat goda exempel inom WaterChain-projektet där Ålands Vatten använde denna strategiska metod för att identifiera åtgärder för att minska belastningen av närsalter och farliga ämnen.

Ett omfattande arbete för en uthållig vattenförsörjning för Åland har lagts ned och Ålands Vatten är mycket nöjda med resultatet.

Vi har dokumenterat vårt arbete för att hjälpa och inspirera andra aktörer som önskar göra ett motsvarande arbete kring uthållighet i sina organisationer. En klar vision och definerade mål är nödvändiga förutsättningar för att börja analysera, planera, utveckla och samarbeta för uthållighet. Här beskriver vi vår vision, våra värderingar och strategiska utvecklingsmål.

For information about the whole process please see these documents and the film about our work.

 


Uthållig vattenförsörjning på Åland

Läs mer här.

Festivalarrangörer

Hur får jag med vatten- och miljöskyddsfrågor?

Kampanjen Rock the Baltic Sea var en del av WaterChain-projektet. Den initierades för att öka medvetenheten om behovet att skydda vatten och Östersjöns utmaningar. Porisperefestivalen som arrangeras i finska Björneborg, anslöt sig till kampanjen och ville få hjälp med att uppdatera sin miljöplan i samarbete med Satakunta University of Applied Sciences. Beteende relaterat till miljöfrågor följdes upp före, under och efter festivalen 2017. Följande punkter samlades in från miljöplanen för att ge en översikt av goda exempel som kan användas även av andra festivalarrangörer.

Jordbrukare

Hur kan jag minska belastningen av närsalter från mina åkrar?

Ytavrinning och dräneringsvatten från åkermark transporterar partiklar och närsalter (kväve- och fosforföreningar) till omkringliggande vattendrag. Belastningens storlek beror på flera faktorer som t.ex. användningen av gödsel, jordtyp, jordens närsaltinnehåll, marklutning, vegetation och klimat.

Bra jordbruksmetoder och användning av reningsmetoder för att ta bort koncentrerade läckage av närsalter kan minska belastningen på vattendragen.

Hur använder jag beslutsstödet (decision support tool)?

Beslutsstödet innehåller beskrivningar av ett antal reningsmetoder och frågor som hjälper dig att välja en passande metod för dina åkrar. Om du vill sålla fram de bäst passande metoderna så kan du använda filtreringsfunktionen som finns överst i tabellen. Mer information om metoderna finns i kolumnen längst till höger. Observera: Beslutsstödet är bara avsett att vara orienterande. En konsultation med en expert rekommenderas innan åtgärder vidtas.